Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng tầm nhìn đến 2050

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng tầm nhìn đến 2050

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng tầm nhìn đến 2050 Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng tới 2035, Tầm nhìn tới 2050   Thách thức Với dân số ước tính khoảng 4,5 triệu người vào năm 2050, thành phố lớn thứ ba ở Việt Nam là thành phố cảng lịch sử, Hải Phòng...