Bốn chiến lược phát triển đô thị du lịch thích ứng với bối cảnh hậu Covid-19

Bốn chiến lược phát triển đô thị du lịch thích ứng với bối cảnh hậu Covid-19

(Bài tham luận cho Hội thảo Khoa học quốc tế về Bất động sản Du lịch – Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ngày 16/11/2019) Ngành du lịch đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 và tương lai của du lịch quốc tế vẫn chưa thể xác định khi các quốc gia vẫn...